Opublikowano: 22 wrzesień 2012, 10:38

Efekty Okrągłego Stołu

Konkluzją rozmów jest podpisane 12.06.2011 Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu w Sprawie Wspierania Mniejszości Niemieckiej w Polsce oraz Polaków Niemczech, w którym to zawarte są zobowiązania obu krajów mające na celu wsparcie w wielu aspektach.

Sygnatariuszami Oświadczenia byli kolejno Tomasz Siemoniak (Były Sekretarz Stanu w MSWiA), Christoph Bergner (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RFN), Bernard Gaida (Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń), Marek Wójcicki (Prezes Związku Polaków w Niemczech „Rodło”) oraz Wiesław Lewicki (Prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech).

fdhgfhgfjf Podpisanie Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu w obecności m.in. byłego Ministra Spraw Wewnętrznych Jerzego Millera (Warszawa, 2011).

W ramach tego oświadczenia strona polska zobowiązała się do następujących działań, aby wspierać mniejszość niemiecką:

- Dokonanie analizy naukowej niedemokratycznych praktyk PRL wobec obywateli polskich narodowości niemieckiej i bezpaństwowców tej narodowości w okresie władzy komunistycznej. Wyniki analizy zostaną opublikowane.

- Utworzenie w ramach organizacji mniejszości niemieckiej komórki, która działając na bazie naukowej podjęłaby i koordynowała badania dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturowego. Studium wykonalności określiłoby możliwości organizacyjne i finansowe tego przedsięwzięcia.

- Powołanie pełnomocników ds. mniejszości narodowych i etnicznych w województwach, (w których jeszcze ich brak), do kompetencji, których należeć będą również sprawy mniejszości niemieckiej w Polsce.

- Położenie większego nacisku na dotacje podmiotowe przyznawane organizacjom mniejszości niemieckiej w Polsce, w szczególności na wsparcie działalności Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach.

- Przegląd przez właściwe instytucje państwowe funkcjonującej już od kilku lat w Polsce strategii rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej, przy udziale przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce oraz dokonanie jej pogłębienia i aktualizacji.

- Udzielenie wsparcia w zakresie muzealnej prezentacji oraz archiwalnego zabezpieczenia dokumentów dotyczących mniejszości niemieckiej w Polsce.

Obie strony w oświadczeniu wyraziły także chęć kontynuowania rozmów okrągłego stołu. W przyszłych posiedzeniach strona niemiecka chce omówić następujące zagadnienia:

- Doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania języka niemieckiego, wraz z przygotowywaniem nauczycieli do podjęcia nauczania dwujęzycznego.

- Rozszerzenie procesu nauczania o naukę historii i geografii regionu i państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość niemiecka.

- Tworzenie dwujęzycznych placówek oświatowych na terenach zamieszkałych przez mniejszość niemiecką w Polsce.

- Podjęcie inicjatyw na rzecz uzyskania wyższego poziomu akceptacji społecznej dla mniejszości niemieckiej w Polsce.

- Wspieranie wysiłków mniejszości niemieckiej w Polsce w zakresie przyznania jej częstotliwości radiowej oraz finansowego poparcia dla tego zamierzenia w ramach obowiązujących procedur i przepisów.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas rozmów, zarówno przedstawiciele polskiego, jak i niemieckiego rządu dostrzegają na przykładzie niemieckiej mniejszości w Polsce - potencjał służący pogłębianiu więzi pomiędzy Polską a Niemcami na poziomie społeczeństw obywatelskich, który powinien zostać wykorzystany i być rozwijany w duchu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Członkowie niemieckiej mniejszości w Polsce przyczyniają się do tego rozwoju stanowiąc pomost dla wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy obydwoma krajami. Dzięki swojemu wkładowi we wszystkie dziedziny życia, takie jak kultura, nauka i gospodarka, znacząco wzbogacają społeczeństwo.

Przedstawiciele wszystkich partii zaangażowanych w rozmowy Okrągłego Stołu (Warszawa, 2011)

Z wyżej wymienionych postanowień Rzeczypospolita od czerwca 2011 zrealizowała te dotyczące powołania pełnomocników oraz zwiększenia dotacji podmiotowych dla Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Odbyło się także spotkanie odnośnie aktualizacji Strategii Oświatowej Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Autor: Łukasz Biły