Opublikowano: 13 czerwiec 2017, 10:19

Wpisy na świadectwie

Uczniowie realizujący zajęcia języka mniejszości oraz przedmiot historia i kultura otrzymują wpis z tych zajęć na swoim świadectwie szkolnym. Wpisu takiego dokonuje się zarówno na świadectwach promocyjnych jak i na świadectwach ukończenia szkoły.

Warunkiem dokonania wpisu na świadectwie promocyjnym jest, aby uczeń został sklasyfikowany na koniec danego roku nauki.

Warunkiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły jest, aby uczeń zaliczył dany etap edukacyjny, uczęszczając na lekcje języka mniejszości i na lekcje własnej historii i kultury.

Przepisy regulujące wpisy na świadectwie

Jeśli uczeń został sklasyfikowany z języka mniejszości oraz historii i kultury, należy oceny z tych przedmiotów wpisać w arkuszu ocen ucznia i przenieść te wpisy na odpowiednie świadectwo szkolne. Obowiązek ten oraz formę wpisu reguluje szczegółowo rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 170). O wpisach dotyczących języka mniejszości traktują przede wszystkim zapisy punktów 10-11 załącznika nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia wpis dla języka mniejszości niemieckiej powinien na świadectwie wyglądać następująco:

język mniejszości narodowej - niemiecki

W klasach 1-3 ocena z tego przedmiotu jest oceną opisową i umieszczana jest na świadectwie w części dotyczącej obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Wpis przedmiotu historia i kultura powinien mieć następujące brzmienie:

historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

Jeśli w szkole prowadzone były zajęcia geografii kraju, z którym utożsamia się mniejszość niemiecka, to wpis powinien brzmieć:

geografia Niemiec

Język mniejszości wpisujemy na świadectwie w części przeznaczonej na przedmioty obowiązkowe. Przedmioty historia i kultura oraz geografia (jeśli była realizowana) wpisywane są w części przeznaczonej na przedmioty dodatkowe.

Wyjaśniamy wątpliwości w związku z reformą oświaty

Wycofanie wniosku o nauczanie języka mniejszości oznacza brak oceny na świadectwie ukończenia szkoły

Przepisy na temat wycofywania wniosków uległy zmianie wraz z rozporządzeniem z 18 sierpnia 2017 r. O szczegółach informujemy na naszej stronie w dziale Oświata/Wniosek o język mniejszości.

Przerwanie nauki poprzez wycofanie wniosku przez rodzica przed ukończeniem danego etapu edukacyjnego skutkuje brakiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły. Dotyczy to przede wszystkim języka mniejszości narodowej. Wpis z przedmotu historia i kultura powinien pojawić się na świadectwie, jeżeli uczeń zaliczył ten przedmiot w wymiarze przewidzianym na dany etap edukacyjny.

Autor: Ryszard Karolkiewicz