Log in

Wniosek o nauczanie języka mniejszości

Od 1 września 2017 r. obowiązuję nowe rozporządzenie w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości. Jednym z załączników do rozporządzenia jest wzór wniosku, jakim mogą posłużyć się rodzice przy wnioskowaniu o zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Złożenie wniosku przez rodzica jest podstawowym warunkiem dla zorganizowania nauczania języka niemieckiego w szkole lub przedszkolu.

Wniosek należy złożyć u dyrektora placówki przy zapisywaniu dziecka do szkoły lub przedszkola. Można to zrobić również w trakcie nauki dziecka w szkole, ale ważne jest, aby wniosek był złożony do 20 września danego roku szkolnego. W ten sposób dziecko ma szansę na lekcje języka niemieckiego jeszcze w tym samym roku szkolnym.

Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole lub przedszkolu. Nie trzeba więc składać go ponownie co roku. Nie wymaga się również udokumentowania przynależności do żadnej organizacji mniejszościowej ani pochodzenia, ani obywatelstwa. W tym zakresie obowiązuje art. 4, ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym:

Nikt nie może być obowiązany do udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszości.

Wniosek jest jedynie wyrażeniem woli rodzica i podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Wzór wniosku, jakim może posłużyć się rodzic, znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Najczęściej zadawane pytania

 

Czy rodzice, którzy przed reformą oświaty złożyli wnioski na starych formularzach, muszą ponownie składać wniosek na nowym formularzu?

Nie. Ponowne wnioskowanie o to samo nauczanie w tej samej szkole nie jest konieczne.

Czy konieczne jest złożenie nowego wniosku, jeżeli dziecko rozpoczyna naukę w nowej szkole?

Tak. Nowy wniosek jest konieczny w przypadku przyjmowania ucznia do klasy 1 oraz przy przenoszeniu ucznia do innej szkoły.

Czy wniosek o nauczanie języka mniejszości można złożyć w innej formie niż na formularzu z rozporządzenia?

Każdy rodzic może wnioskować u dyrektora szkoły lub przedszkola o cokolwiek, wykorzystując do tego choćby długopis i kartkę papieru. Ważne jednak, aby wniosek o język niemiecki dla dzieci mniejszości dokładnie precyzował, że dotyczy "języka mniejszości narodowej niemieckiej", oraz zawierał dane dziecka, dane szkoły, datę złożenia wniosku, podpis rodzica oraz datę i podpis osoby przyjmującej wniosek. Zakres wymaganych danych został określony we wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Czy wniosek można złożyć ustnie?

Nie. Wymagana jest forma pisemna.

Czy wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów?

Nie. Zakłada się, że rodzice są jednomyślni co do sposobu kształcenia swojego dziecka. Podpis jednego rodzica w zupełności wystarcza.

Co oznacza dla dyrektora "preferowana forma zajęć"?

Zaznaczenie którejś z form nauczania nie jest bezwzględnie wiążące dla dyrektora placówki. Pozwala mu jedynie zorientować się, jakie jest zapotrzebowanie lokalnej społeczności. Wskazana przez rodzica forma zajęć pozwala dyrektorowi zaplanować np. nauczanie w dwóch językach w nadchodzących latach szkolnych, jeżeli nauczanie takie nie jest możliwe już od najbliższego roku szkolnego np. z powodu braku odpowiedniej kadry nauczycielskiej.

Czy można we wniosku wskazać tylko naukę języka mniejszości i zrezygnować z zajęć historii i kultury?

Nie. Złożenie wniosku o język mniejszości oznacza automatycznie, że dziecko będzie uczęszczało również na zajęcia własnej historii i kultury.

Czy rodzic może wycofać swój wniosek?

Tak, ale musi to odbyć się w formie pisemnej poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Oświadczenie takie można złożyć najpóźniej 29 września danego roku szkolnego.

Ostatnio zmieniany wtorek, 03 kwiecień 2018 12:54