Log in

Skarga ZNSSK w Polsce do Komisji Europejskiej

Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel/ Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Foto: Pixabay Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel/ Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Foto: Pixabay

Niniejszym składamy skargę dotyczącą obecnej sytuacji w zakresie języków mniejszościowych i praw mniejszości. (…)

W obecnej sytuacji jesteśmy zdeterminowani, aby podkreślić, że na podstawie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych jako autochtoniczna mniejszość narodowa oczekujemy wsparcia na tym samym poziomie, co inne mniejszości. Oba powyższe zestawy zasad to ważne osiągnięcia w międzynarodowym systemie ochrony mniejszości i powinny być stosowane przez Polskę jako ważne narzędzia ustanawiające standardy. (…)

Do takich narzędzi należy również Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, obejmująca podstawowe zasady i wartości, na których opiera się Unia Europejska i którym wraz z wejściem w życie Traktatu lizbońskiego 1 grudnia 2009 roku nadana została moc wiążąca. Wyraźnie odnosimy się też do podstawowych norm i istniejących praw, które w obliczu aktualnej prawnej i społecznej sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce pozostają lekceważone. (...)

W związku z nieuzasadnionym nierównym traktowaniem jedynie mniejszości niemieckiej prosimy o pilną reakcję Komisji Europejskiej w celu uniknięcia negatywnych skutków ograniczenia liczby godzin przeznaczonych na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Oczekujemy konkretnych kroków mających na celu potępienie dyskryminacji języka niemieckiego w polskim systemie oświaty oraz zapewnienie równego traktowania mniejszości niemieckiej w odniesieniu do edukacji.

Rozporządzenie z dnia 4 lutego 2022 r. ma wejść w życie z dniem 1 września 2022 r. Do maja 2022 r. władze szkół muszą podjąć odpowiednie decyzje w kontekście planowania nadchodzącego roku szkolnego. W sytuacji, gdy warunki pracy nauczycieli ulegną pogorszeniu, liczba godzin zostanie zmniejszona, a wielu doświadczonych nauczycieli straci pracę, pilne są konkretne działania. Składamy skargę z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu niemożności wejścia w życie przepisów, na mocy których mniejszość niemiecka jest dyskryminowana. Unia Europejska jest wspólnotą różnych, zjednoczonych jednak wspólnymi wartościami podstawowymi obywateli, którzy powinni być chronieni przed dyskryminacją.

Do pisma dołączone zostało oświadczenie Zarządu ZNSSK w Polsce wobec prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej.

Kopia pisma w oryginalnym brzmieniu (DE).

Czytaj również:
Język niemiecki jako język mniejszości: Skarga ZNSSK w Polsce do Rady Europy,
Skarga ZNSSK w Polsce do Parlamentu Europejskiego.

Ostatnio zmieniany piątek, 18 luty 2022 12:21